حضور شرکت کیان باتری در نمایشگاه قطعات خودرو آبان ماه 1401

اولین روز نمایشگاه
دومین روز نمایشگاه
سومین روز نمایشگاه
چهارمین روز نمایشگاه